120 bài tập trắc nghiệm về Hidrocacbon không no môn Hóa học lớp 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu 120 bài tập trắc nghiệm về Hidrocacbon không no môn Hóa học lớp 11 được xây dựng xung quanh chuyên đề Hidrocacbon không no.Tài liệu gồm 120 câu trắc nghiệm mỗi câu các bạn chỉ có 1 đáp án đúng. Các bạn tham khảo tài liệu bằng cách tải tài liệu này về miễn phí.

120 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
VỀ HIDROCACBON KHÔNG NO
1. Trong phân tử anken, hai nguyên tử cacbon mang nối đôi ở trạng thái lai hóa
2. Số đồng phân anken (kể cả đồng phân hình học) cùng có công thức phân tử
3. Anken có đồng phân hình học ?
A. Pent-1-en.
B. Pent-2-en.
C. 2-metylbut-2-en.
D. 3-metylbut-1-en.
4. Chỉ ra nội dung sai:
A. Các anken đều nhẹ hơn nước.
B. Anken và dầu mỡ hoà tan tốt lẫn nhau.
C. Anken là những chất có màu.
D. Liên kết đôi C = C là trung tâm phản ứng gây ra những phản ứng
đặc trưng cho anken.
5. Cho 1,12 gam một anken tác dụng vừa đủ với dung dịch Br thu được 4,32gam sản phẩm cộng. Công thức phân tử của anken đó là
6. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối
lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) dư, thu được số gam 
7. Cho 12,60 gam hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với
dung dịch Br thu được 44,60 gam hỗn hợp sản phẩm. Công thức phân tử
của 2 anken là
5 10 6 128. Hai nhóm nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết đôi C = C không quay tự do
được quanh trục liên kết, do bị cản trở bởi
9. Hiđrocacbon có công thức phân tử C H có số đồng phân là  
10. Hiđrocacbon nào có tên lịch sử là olefin?
11. Cho eten tác dụng với dung dịch kali pemanganat loãng, nguội, tạo ra sản
phẩm hữu cơ là
A. etilen glycol.
B. etilen oxit.
C. axit oxalic.
D. anđehit oxalic.
12. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 ankin là đồng đẳng kế tiếp thu được
9,0 gam nước. Công thức phân tử của 2 ankin là
13. Chia 16,4 gam hỗn hợp gồm C H và C H thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 56,0 gam Br . Phần 2 cho tác dụng hết với H (Ni, t ), rồi lấy 2 ankan tạo thành đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được x gam CO . Giá trị của x
14. Dẫn 4,48 lít hỗn hợp gồm C H và C H (đktc) qua bình đựng dung dịch Br dư thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Phần trăm thể tích của C H trong hỗn hợp là
15. Phương pháp chính để sản xuất axetilen trong công nghiệp hiện nay là dựa
vào phản ứng:
16. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm một ankan và một anken thu được x mol
H O và y mol CO . Quan hệ giữa x và y

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap