Đề thi olympic môn hóa học trường THPT chuyên KHTN năm 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi olympic môn hóa học trường THPT chuyên KHTN năm 2016

Câu 1 (2 điểm)
(a) Sử dụng mô hình VSEPR, hãy dự đoán hình học của các cấu tử sau: PCl5, BrF3, BrF5, BF4- , SF4 và XeF2.
(b) Hãy vẽ các đồng phân hình học của cation OsO2F3+ .

Câu 2 (3 điểm)
Để phóng tầu vũ trụ vào không gian người ta phải sử dụng hai hệ thống đẩy. Hệ thống đẩy thứ nhất sử dụng nhiên liệu rắn và giúp cho tầu vũ trụ bứt khỏi mặt đất trong hai phút đầu tiên.

Hệ thống đẩy thứ hai sử dụng nhiên liệu lỏng và giúp cho tầu vũ trụ tiếp tục bay tới quỹ đạo. Hệ thống đẩy thứ hai được nạp đầy bằng hiđro và oxi lỏng, còn hệ thống đẩy thứ nhất sử dụng hỗn hợp bột nhôm và amoni peclorat, NH4ClO4, với oxit sắt làm xúc tác và chất hữu cơ có tác dụng kết dính.
(a) Hãy viết phương trình phản ứng cháy giữa hiđro và oxi.
(b) Bình chứa của hệ thống đẩy thứ hai khi không chứa nhiên liệu có khối lượng 27 tấn và khi chứa đầy nhiên liệu nặng 745 tấn. Giả thiết rằng các nhiên liệu được trộn theo đúng tỉ lệ hợp thức, hãy tính khối lượng của hiđro và khối lượng của oxi trong bình chứa.
(c) Thực tế thì khối lượng của hiđro và oxi trong bình chứa tương ứng là 104 và 614 tấn. Biết khối lượng riêng của hiđro lỏng và oxi lỏng lần lượt là 0,0708 và 1,141 g/cm3, hãy tính thể tích của mỗi chất lỏng và thể tích chung của bình chứa theo m3 .
Phản ứng xảy ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu rắn trong hệ thống đẩy thứ nhất được tóm tắt như sau:
10Al (r) + 6NH4ClO4 (r) → 4 Al2O3 (r) + 2 AlCl3 (r) + 12 H2O (l) + 3 N2 (k)
(d) Biết các giá trị sinh nhiệt tiêu chuẩn như trong bảng sau, hãy tính hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn ở 298 K của phản ứng trên.

  NH4ClO4(r) Al2O3(r) AlCl3(r) H2O(l)
ΔHosn, kJ.mol–1 –295,3 –1675,7 –704,2 –285,8

(e) Biết rằng khối lượng nhiên liệu rắn tổng cộng trong hệ thống đẩy thứ nhất là 450 tấn, nhôm là chất phản ứng hết và chiếm 16% theo khối lượng của hỗn hợp đầu, hãy tính lượng nhiệt tỏa ra do phản ứng trên khi toàn bộ lượng nhôm đã phản ứng hết. 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap