Hơn 60 câu trắc nghiệm môn GDCD về thực hiện pháp luật có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là tài liệu Hơn 60 câu trắc nghiệm môn GDCD về thực hiện pháp luật có đáp án. Vấn đề được đề cập tới như: Cá nhân tổ chức sử dụng PL, Cá nhân, tổ chức thi hành PL.... Mời các bạn tải về tham khảo.
Câu 1: Cá nhân tổ chức sử dụng PL tức là làm những gì mà PL:
A. Cho phép làm
B. Không cho phép làm
C. Quy định
D. Quy định phải làm
 
Câu 2: Cá nhân, tổ chức thi hành PL tức là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà PL:
A. Quy định
B. Cho phép làm
C. Quy định làm
D. Quy định phải làm.
 
Câu 3: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:
A. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật
B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
D. Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
 
Câu 4: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là
A.sử dụng pháp luật
B. thi hành pháp luật
 
C. Tuân thủ pháp luật
 
D. Áp dụng pháp luật
 
 
Câu 5: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ những
việc phải làmm là:
A.
㫐ng
phܵp lu.
B. hi
hành phܵp lu.
C. un
phܵp lu.
D. p
㫐ng
phܵp lu.
Câu 6: Các tổ chức cá nhân hng
làm những việc b
cm
A.
㫐ng
phܵp lu.
B. hi
hành phܵp lu.
C. un
phܵp lu.
D. p
㫐ng
phܵp lu.
Câu 7: Ch
C hng
đội mũ bảo hiểm hi
đi xe trên đờng,
trong trờng
h䁞p này
ch
C đã:
A. Không
㫐ng
phܵp lu.
B. Không hi
hành phܵp lu.
C. Không un
phܵp lu.
D. Không ܵp 㫐ng
phܵp lu.
Câu 8: Ông A hng
tham gia bun
bán, tàng trữ và sử dụng cht
ma túy, trong
t
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Là hành i
rܵi
phܵp lu.
B. Do người có năng lc
rܵch
nhiệm phܵp lý hc
hiện. C. Lỗi cܵa chܵ hể.
D. Là hành i
rܵi
phܵp lu㈐
có lỗi㈐ o
người có năng lc
rܵch
nhiệm phܵp lý hc
hiện. Câu 10: Vi phạm hình
là:
A. Hành i
rấ
nguy hiểm cho xã hội. B. Hành i
nguy hiểm cho xã hội. C. Hành i
ương
đối nguy hiểm cho xã hội. D. Hành i
đặc
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Giáo dục công dân lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap