111 Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý tự nhiên có khả năng rơi vào đề thi THPT Quốc gia  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

111 Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý tự nhiên có khả năng rơi vào đề thi THPT Quốc gia là tài liệu có 111 câu hỏi. danh giới quốc gia trên biển, hệ tọa độ địa lý trên đất liền, điểm phía bắc của đường bờ biển nước ta. Các bạn xem trực tuyến 2 trong 18 trang của tài liệu, Mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

111 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỰ NHIÊN CÓ KHẢ NĂNG RƠI VÀO ĐỀ THI
Câu 1. Trên đất liền, các điểm cc Bc, cc Nam, cc Tây, cực Đông của nước ta lần lượt thuc các tnh
A. Hà Giang, Cà Mau, Khánh Hòa, Điện Biên.
B. Hà Giang, Điện Biên, Cà Mau, Khánh Hòa.
C. Hà Giang, Cà Mau, Điện Biên, Khánh Hòa.
D. Hà Giang, Khánh Hòa, Điện Biên, Cà Mau.
Câu 2. Ranh gii quc gia trên bin là A. ranh gii ni thu B. ranh gii lãnh hi C. ranh gii tiếp giáp lãnh hi D. ranh giới đặc quyn kinh tế
Câu 3. Htọa độ địa lí trên đất lin (cc Bc, cc Nam, cc Tây, cực Đông) của nước ta là
A. 23°23’B, 8°34’B, 102°09’Đ, 109°24’Đ.
B. 8°34’B, 23°23’B, 102°09’Đ, 109°24’Đ.
C. 23°23’B, 8°34’B, 109°24’Đ, 102°09’Đ.
D. 109°24’Đ, 102°09’Đ, 8°34’B, 23°23’B.
Câu 4. Điểm phía bc của đường bbiển nước ta bắt đầu t
A. Cái Bu (Qung Ninh).
B. Cm Ph(Qung Ninh).
C. Móng cái (Qung Ninh).
D. HLong (Qung Ninh).
Câu 5. Thiên nhiên nước ta mang tính cht nhiệt đới m gió mùa là do nhân tố cơ bản nào qui định ?
A. Vị trí địa lí.
B. Khí hu.
C. Thổ nhưỡng.
D. Sinh vt.
Câu 6. Vit Nam có ngun tài nguyên sinh vt vô cùng phong phú là do
A. nm trong vùng ni chí tuyến bc bán cu.
B. nm lin kvới vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương.
C. nm lin kvới vành đai sinh khoáng Địa Trung Hi.
D. nm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thc vt.

Câu 7. Nước ta không có khí hu nhiệt đới khô hạn như một số nước cùng vĩ độ là nh
A. nước ta nm hoàn toàn trong vùng ni chí tuyến.
B. nước ta nm ở trung tâm vùng Đông Nam Á.
C. nước ta nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thc vt.
D. nước ta nm tiếp giáp vi Biển Đông.
Câu 8. Nhận định nào sau đây không đúng với ý nghĩa tự nhiên ca vị trí địa lý nước ta ?
A. Thiên nhiên nước ta là thiên nhiên nhiệt đới m gió mùa.
B. Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng.
C. Thiên nhiên nước ta là thiên nhiên cận xích đạo gió mùa.
D. Thiên nhiên nước ta chu ảnh hưởng sâu sc ca bin.
Câu 9. Nhận định nào sau đây đúng với ý nghĩa văn hóa – xã hi ca vị trí địa lý nước ta ?
A. Chung sng hòa bình, thc hin chính sách mca, hi nhp với các nước.
B. Chung sng hòa bình, hp tác hu nghvà cùng phát trin với các nước.
C. Chung sng hòa bình, thun li trong vic phát trin các ngành, vùng kinh tế.
D. Chung sng hòa bình, tạo điều kin thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 10. Nhân tnào là ngun cung cp di dào vnhit và ẩm cho thiên nhiên nước ta ?
A. biển Đông.
B. gió Tín Phong.
C. địa hình.
D. sinh vt.
Câu 11. Ý nào sau đây không đúng về ý nghĩa kinh tế ca vị trí địa lý nước ta ?
A. Tạo điều kin thun lợi cho nước ta giao lưu với các nước trong khu vc.
B. To thun li trong vic phát trin các ngành kinh tế, các vùng lãnh th.
C. Thun li cho vic chung sng hòa bình, hp tác hu nghvới các nước trong khu vc.
D. Tạo điều kiện cho nước ta mca, hi nhp, thu hút vn đầu tư nước ngoài.
Câu 12. Bn vùng thuộc vùng núi nước ta là
A. Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và Trường Sơn Bắc.
B. Trường Sơn Bắc, Tây Bc, Vit Bắc và Trường Sơn Nam.
C. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.
D. Đông Nam Bộ, Đông Bắc, Tây Bắc, và Trường Sơn Nam.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap