02 đề thi kết thúc học phần chuyên đề một môn lập trình c#  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 02 đề thi kết thúc học phần chuyên đề một môn lập trình c#. Các vấn đề như: Xây dựng một lớp gồm các thuộc tính cho trước, Tạo cơ sở dữ liệu rồi làm một số yêu cầu của đề tài... Mời các bạn tải về để tham khảo.
Đề thi số: 01
Câu 1. Tạo Project cho ứng dụng Visual C# và chọn Console Application sau đó đặt tên
cho Project là oopNguoi để thực hiện các công việc sau: (5 điểm)
- Xây dựng lớp Người gồm các thuộc tính và phương thức sau: (2 điểm)
a. Thuộc tính (0.5 điểm)
1. Hoten // Họ tên
2. Ngaysinh // Ngày sinh
b. Các phương thức (1.5 điểm)
1. Hàm khởi tạo không đối
2. Hàm khởi tạo có đối
3. Xuất thông tin
- Xây dựng lớp Nhân viên kế thừa lớp Người gồm các thuộc tính và phương thức sau:
(2 điểm)
a. Thuộc tính (0.5 điểm)
1. Thamnien // Thâm niên
2. Hesoluong // Hệ số lương
3. Luong // Lương
b. Các phương thức (1.5 điểm)
1. Hàm khởi tạo không đối
2. Hàm khởi tạo có đối
3. Xuất thông tin (trong đó Lương = Hệ số lượng * 750000)
- Trong lớp Program cài đặt cho hàm Main để thực hiện các công việc sau: (1 điểm)
a. Truyền dữ liệu cho lớp Người và xuất thông tin ra màn hình.
b. Truyền dữ liệu cho lớp Nhân viên và xuất thông tin ra màn hình.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Công nghệ thông tin lớp Đại học - cao đẳng
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap