84 câu hỏi có đáp án về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 84 câu hỏi có đáp án về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Các vấn đề được đề cập: Điều kiện ra đời - đặc trưng của sản suất hàng hóa, hình thái giá trị, bản chất - chức năng của tiền tệ.......... Tài liệu có 98 trang, mời các bạn tải về tham khảo nhé.

84 CÂU HỎI VỀ NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN

Câu 1: Điều kiện ra đời và đặc trưng của sản suất hàng hóa?

Câu 2: Trình bày các thuộc tính, tính chất hai mặt và số lượng hàng hóa? Ý nghĩa của việc nghiên cứu trên.

Câu 3: Các hình thái giá trị?

Câu 4: Bản chất và chức năng của tiền tệ?

Câu 5: Các nội dung cơ bản của quy luật giá trị và tác ñộng của nó?

Câu 6: Quy luật của lưu thông tiền tệ của K. Marx và sự vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ trong ñiều kiện nền kinh tế thị trường?

Câu 7: Nguồn gốc, bản chất và chức năng và quy luật lưu thông tiền tệ?

Câu 8: Lạm phát là gì? Lạm phát ñược tính như thế nào? Nguyên nhân cuả lạm phát?

Câu 9: Nội dung, yêu cầu, tác dụng cuả quy luật giá trị?

Câu 10: Cạnh tranh là gì ? Tại sao lại có cạnh tranh cho 1 ví dụ cụ thể của trường hợp cạnh tranh của 1 sản phẩm nào ñó.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Các môn đại cương lớp Đại học - cao đẳng
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap